Vedtægter for BUDO SPORTSKARATE HOLSTEBRO
Stiftet den 01.11.2011

Pkt. 1. Navn og hjemsted.
Stk. 1:Klubbens navn er Budo Sportskarate Holstebro (BSH) og har hjemsted i Holstebro kommune

Pkt. 2. Formål.
Stk. 1: At dyrke Karate-do indeholdende følgende:
1.) Kihon
2.) Kata
3.) Kumite

Pkt. 3. Medlemskab af organisation.
Stk. 1: Dansk Karateforbund
Stk 2: Optagelse i andre forbund bestemmes til enhver tid af den siddende bestyrelse

Pkt. 4. Optagelse af medlemmer.
Stk. 1: Klubben optager medlemmer fra 6 år.

Pkt. 5. Kontingent.
Stk. 1: Klubbens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Stk 2: Alle medlemmer skal tegne licens i de forbund Budo Sportskarate er medlem af.
Stk. 3: Kontingent skal være indbetalt senest en måned efter modtagelse af kontingent opkrævning.
Stk. 4: Passivt medlemskab kan tegnes i tilfælde at personer ikke kan deltage i den daglige træning. Det passive medlem der har betalt sit medlemskab er berettiget til at deltage i klubbens aktiviteter på lige fod med klubbens øvrige medlemmer.
Stk. 5: Hvis forhold udefra gør det nødvendigt, kan kontingentsatsen hæves af den siddende bestyrelse, ellers fastlægges foreningens kontingent på den årlige generalforsamling.

Pkt. 6. Udmeldelse/eksklusion
Stk. 1: Har man ikke betalt sit kontingent, er man ikke medlem mere.
Stk. 2: Et medlem kan, når særlige forhold taler herfor, ekskluderes af et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Forinden bestyrelsen træffer afgørelse herom skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet kræves behandlet som selvstændigt punkt ved førstkommende generalforsamling. Krav om en sådan behandling har ikke opsættende virkning.
Stk. 3: Behandling af et medlems eksklusion kan endvidere tages op som selvstændigt punkt på den ordinære generalforsamling såfremt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer mindst 5 kalenderdage forinden skriftligt over for klubbens formand fremsætter ønske om dette.
Stk. 4: Afgørelse om et medlems eksklusion der træffes på en generalforsamling afgøres efter absolut simpelt flertal.
Stk. 5: Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion, jf. stk4.

Pkt. 7. Ordinær generalforsamling.
Stk. 1: Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2: Der indkaldes skriftligt via email, samt ved opslag til foreningens medlemmer, til ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, tidligst 21 dage før og senest 8 dage inden afholdelsen.
Stk. 3: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde, senest 5 kalenderdage før generalforsamlingen afholdes, og disse forslag optages i dagsordenen.
Stk. 4: Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Dog skal man være fyldt 18 år for at være valgbar til bestyrelsen. For medlemmer under 15 år gælder at forældrene har stemmeret med en stemme pr. medlem. Forældre til medlemmer i klubben er også valgbare til bestyrelsen. Ved valg til diverse poster skal den pågældende være til stede eller i forvejen skriftligt have bekræftet villighed til at modtage valg.
Stk. 5: Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Pkt. 8. Dagsorden.
Stk. 1: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. valg af dirigent
2.formandens beretning.
3. Cheftræners beretning
4. kassereren forelægger regnskab.
5. Indlæg fra diverse udvalg.
6. fastsættelse af kontingent.
7. behandling af indkomne forslag.
8. valg til bestyrelsen
9. valg af suppleant til bestyrelsen
10. valg af revisor
11. valg af revisor suppleant
12. Evt

Pkt. 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Stk. 1: Generalforsamlingen vælger sin dirigent.
Stk. 2: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved absolut simpelt flertal. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis et af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Stk. 3: Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer.

Pkt. 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav til bestyrelsen herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes, senest 2 måneder efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, medoplysning om det emne der ønskes behandlet.
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt over for klubbens medlemmer.

Pkt. 11. Bestyrelse – valg.
Stk.1: Bestyrelsen består af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer (altid ulige antal), der er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Stk 2: Der vælges to suppleanter til bestyrelsen – for en ét årig periode. Suppleanterne vælges som 1. suppleant, 2. suppleant osv.
Afgår et bestyrelsesmedlem uden for tur, træder suppleanten ind frem til næste generalforsamling.
Stk. 3: Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Der afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer ad gangen, første gang ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer.
Stk. 4: Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand.
Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Stk. 6: Foreningen tegnes af formanden. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre/inventar, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i klubben, efter forudgående godkendelse i bestyrelsen. Dog kan formanden eller kassereren alene tegne klubben for så vidt angår småanskaffelser i forbindelse med klubbens daglige drift.
Stk. 7: Cheftræneren, indgår i bestyrelsen som rådgiver uden dog at have nogen stemmeret. Cheftræneren vælges af bestyrelse og klubbens øvrige instruktører.
Stk. 8: I tilfælde af at cheftræneren bliver valgt til en af bestyrelsesposterne, bortfalder pkt.11 stk.6.
Stk. 9: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af medlemmer/forældre af klubben, der ikke er medlem af bestyrelsen. Disse udvalg kan arbejde med specielle arrangementer eller projekter i klubben, og kan hvis det er nødvendigt deltage i bestyrelsesmøder, dog uden at have stemmeret. Nedsættelse og ophør af udvalg nedskrives i referat.
Stk. 10: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen påtagne forpligtelser, idet foreningen alene hæfter med sin formue. Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelse over for foreningen, udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

Pkt.12. Regnskab.
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er fra 1.1 – 31.12. Bestyrelsen skal inden 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.12 til revisoren.
Stk. 2: Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Pkt. 13. Revision.
Stk. 1: Til revision af foreningens regnskab vælger generalforsamlingen 1 revisor samt 1 suppleant.

Pkt. 14. Vedtægtsændringer.
Stk. 1: Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås ikke flertal, skal bestyrelsen inden 1 måned med sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling. På denne generalforsamling er almindeligt flertal gyldigt.

Pkt. 15. Foreningens opløsning.
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af samtlige stemmeberettigede deltagere på en ordinær generalforsamling stemmer herfor. Kan dette flertal ikke opnås, kan forslaget.

Vedtægter Budo Sportskarate Holstebro – revision marts 2014