Nødværge er retten til at forsvare sig selv. Du må anvende nødværge, hvis du forsvarer dig mod et angreb på din person eller ejendom. Brug af nødværge er således en lovsikret ret til en afbalanceret magtanvendelse, når man er under angreb og ikke kan få hjælp af politiet.

Bestemmelserne om brug af nødværge findes i straffelovens § 13:

  1. Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.
  2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.